Slider

มูลนิธิสองสมเด็จแสนทวีสุข

มูลนิธิสองสมเด็จแสนทวีสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนเรียนดีประพฤติดีแต่ขัดสน รวมถึง เพื่อสังคมสงเคราะห์และพัฒนาชุมชนด้านสาธารณูปโภคแก่ชุมชนที่ขัดสน ส่งเสริมกิจกรรมด้านพุทธศาสนา และให้การช่วยเหลือบรรเทาสาธาณภัยแก่ชุมชนที่เดือนร้อน

ข่าวประชาสัมพันธ์