Slider

สัญลักษณ์ของมูลนิธีสองสมเด็จแสนทวีสุข

เครื่องหมายของมูลนิธิมีลักษณะเป็นรูปภาพรวมลักษณะดอกบัวตูม ซีกซ้ายจำลองพัดยศชั้นราชาคณะส่วนซีกขวาเป็นดอกบัวตูมยอดแหลมมีเส้นลายกลีบบัว เลขหนึ่งไทย (๑) อยู่ชิดล่างสุดกลึ่งกลาง มีตัวอักษรมูลนิธิสองสมเด็จแสนทวีสุขอยู่ในกรอกริบบิ้นใต้ดอกบัวเครื่องหมายมูลนิธิ ตามแบบ

ความหมายของตรามูลนิธีสองสมเด็จแสนทวีสุข

 • รูปโดยรวม เป็นรูปพัดยศของพระราชาคณะชั้นสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ขอบนอกพัดยศปักด้วยดิ้นทอง
 • ลายกนกสีเหลืองทอง หมายถึงแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
 • ยอดแหลม คือผู้บริหารชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทย
 • ดอกบัวหลง เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี
 • เส้นขอบนอกและภายในดอกบัวมี ๓ เส้น, ๓ สีคือ เส้นรอบนอกสุดสีแดง หมายถึงชาติ เส้นภายในสีขาว หมายถึงศาสนา เส้นภายในสีน้ำเงินหมายถึง พระมหากษัตริย์
 • สีชมพูภายในดอกบัว คือสีของดอกบัวหลวง
 • สีแดงล้อมรอบหมายเลขหนึ่งคือมูลนิธิ จะเทิลทูลและรักษาไว้ซึ่ง ชาติ, ศาสนา, พระมหากษัตริย์
 • เลขหนึ่ง (๑) ซึ่งอยู่ฐานของดอกบัวและพัดยศ มีความหมาย ๓ ประการ คือ
  – สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสุโส อ้วน) เป็นปฐมสังฆนายก
  – เป็นเหตุการณ์เพียงครั้งเดียวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่มีพระผู้บริหารคณะสงฆ์ชั้นสูงที่ดำรงตำแหน่งเป็นสมเด็จพระมหาวีรวงศ์เหมือนกัน ที่เป็นญาติใกล้ชิดโดยเฉพาะนามสกุลเดียวกัน คือ แสนทวีสุข ในรอบ ๑๓๗ ปีที่ ผ่านมา
  – เป็นเหตุการณ์เพียงครั้งเดียวที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ที่จังหวัดอุบลราชธานี ในรอบ ๑๓๗ ปีที่ผ่านมาเช่นกัน

ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ

ใบอนุญาติ

ระเบียบมูลนิธิ

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิสองสมเด็จแสนทวีส

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิฯ

ธนาคารกรุงไทย สาขา96 ชื่อบัญชี มูลนิธิสองสมเด็จ แสนทวีสุข เลขบัญชี 096-0-16446-4